Health care innovation in the age of ageing

Scroll voor Nederlandse versie naar beneden. 

CrossCare welcomes another two health care innovations

The demand for health care in the Flemish-Dutch border region changes rapidly. Population ageing threatens the regional economy and weighs heavily on the health care system. Health care innovations, both preventative and curative, can help us overcome this challenge. That’s why Interreg Vlaanderen-Nederland has invested nearly €5 million in the cross-border innovation project CrossCare. The project’s list of healthy innovations expands yet again as two more programmes were launched last month.

Population ageing. The Dutch refer to it as vergrijzing, which literally translates to greyification. The 80-and-older population in the Netherlands has increased by 45% since 2001. And health care expenses per capita have almost doubled in the same period. The Dutch border regions age much faster than the country’s urban heart. The region of Zeeuws-Vlaanderen counts the largest number of inhabitants over 65 and the province of Limburg experiences the most rapid process of vergrijzing. As a consequence, aging-associated diseases are starting to form a painfully dark cloud on the horizon. The number of people dying from dementia has tripled since 1996. But even accidental falling incidents increasingly form a cause of death. A similar trend exists in Flanders. The Flemish population is oldest in the border provinces of Antwerp and Limburg. Together with other, related societal changes, such as the growing number of elderly living alone, the pressure on the labour market in the health care sector and budgetary cuts, this evolution has come to be a huge challenge for the Flemish-Dutch border region.

The CrossCare project stimulates, supports and fastens innovations in the health care sector. “Companies and knowledge institutes can play an important societal role by focusing on health care innovation and the economic valorisation of knowledge,” the project shares. “The number of innovations that actually makes it to the market, however, is stuck around 35%.” About 20 innovation programmes therefore currently receive support. The programmes vary in nature; think of a mechanism that can prevent elderly from falling, a sensor that can detect epilepsy attacks at home, or a tool that can help people suffering from a tremor prevent spilling. Apart from distributing funds, CrossCare also grants companies access to six Dutch and Flemish Living Labs. These labs provide a setting in which innovations can be created and tested in cooperation with end users for better customization to specific demands from health care consumers and providers.

CrossCare has already opened its third wave of innovation trajectories. It recently welcomed two new innovations: oxypoint and mOSArt. Oxypoint aims to develop optimised mobile oxygen suppliers for hospitals, which pay special attention customer comfort. Current oxygen supply systems often cause logistical chaos, a waste of oxygen and intensive labour for hospital staff. That’s why Oxypoint has developed smart oxygen cylinders and the necessary accompanying monitoring software. Thanks to CrossCare, this new system can be tested in the Living Labs in cooperation with Belgian and Dutch stakeholders. The second participant in this new wave is mOSArt, or Mobile Obstructive Sleep Apnea Remedy & Test. Due to population ageing and obesity, sleep apnea has become an issue of great importance in Flanders and the Netherlands. The region annually loses some €1,5 billion to costs associated with a lack of diagnosis of the affection. mOSArt therefore aims to develop a tool, no bigger than a coin, that can diagnose sleep apnea on the basis of signals, including our heart rate.

For each of its cohorts, CrossCare investigates the needs and expectations of participating enterprises. Companies that participated in earlier waves are positive about the opportunities offered in the Living Labs. They see the need for more insights in the cross-border market, as well as the market at home. Taking away investment risks by providing sufficient funds remains a crucial element of the project. Half of the participating companies indicate that their innovation trajectory would not have been launched without extra funds. Furthermore, the Flemish and Dutch markets are often too small by themselves to expect a good return on investment. Through CrossCare, participating companies join an international network that connects different health care innovators, client groups and providers. It therefore provides access to a larger market and generates the social capital that can help single companies look for answers beyond their own circle. The added value of CrossCare is therefore more than evident. With the use of European funds, the project facilitates market access to health care innovations that can save and improve human lives. In our demographically changing region we can only welcome such development!

Updates on all of CrossCare’s innovations can be followed on crosscare.eu

CrossCare verwelkomt opnieuw twee zorginnovaties

De zorgvraag in de Vlaams-Nederlandse grensregio verandert snel. Vergrijzing speelt hierin een belangrijke rol. Om in te kunnen spelen op deze uitdaging, zowel preventief als curatief, is zorginnovatie van cruciaal belang. Interreg Vlaanderen-Nederland investeert daarom bijna €5 miljoen in het grensoverschrijdende zorginnovatieproject CrossCare. Dit project is goed onderweg naar een gezondere grensregio. Na een derde oproep zijn in oktober weer twee nieuwe innovaties goedgekeurd.

In Nederland is het aantal 80-plussers sinds 2001 met zo’n 45% gestegen. De zorguitgaven per hoofd van de bevolking zijn in diezelfde periode bijna verdubbeld. Vooral in de grensgebieden wordt Nederland steeds ouder. Zeeuws-Vlaanderen kent de meeste 65-plussers en Limburg is de snelst verouderende provincie. Aan ouderdom gerelateerde ziektes beïnvloeden de samenleving steeds sterker. Het aantal personen dat overlijdt aan dementie is sinds 1996 verdrievoudigd. Maar ook het aantal ouderen dat komt te overlijden door bijvoorbeeld een accidentele valpartij stijgt. In Vlaanderen vindt een soortgelijke trend plaats. Hier neemt de veroudering het snelst toe in de provincies Antwerpen en Limburg. Samen met gerelateerde maatschappelijke veranderingen, zoals de toename van het aantal alleenstaande ouderen, de druk op de arbeidsmarkt in de zorgsector en budgettaire beperkingen, vormt deze evolutie dus een grote uitdaging voor het Vlaams-Nederlandse grensgebied.

Het CrossCare project stimuleert, ondersteunt en versnelt daarom innovaties in de zorg. “Bedrijven en kennisinstellingen kunnen een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren door in te zetten op zorginnovatie en economische valorisatie van kennis,” deelt het project. “Het aantal innovaties dat de markt haalt is echter slechts 35%.” Inmiddels worden er binnen het project daarom zo’n 20 innovatietrajecten ondersteund. In deze trajecten wordt bijvoorbeeld gewerkt aan automatische valpredictie bij ouderen, epilepsiedetectie in huis of een hulpmiddel dat het morsen door tremorbeweging tegengaat. Naast het verdelen van fondsen verleent CrossCare de innoverende partijen ook toegang tot zes Nederlandse en Vlaamse zorgproeftuinen of Living Labs. In deze setting kunnen de innovaties worden gecreëerd en getoetst samen met eindgebruikers voor een betere afstemming tussen nieuwe concepten en de behoeften van zorgconsumenten en -verleners.

CrossCare is al aan haar derde ‘wave’ van innovatietrajecten toe. Afgelopen maand zijn twee nieuwe initiatieven goedgekeurd. Oxypoint heeft als visie het ontwikkelen van een geoptimaliseerde mobiele zuurstofvoorzieningen in ziekenhuizen waarbij het comfort van de patiënt centraal staat. De huidige zuurstofvoorziening gaat vaak gepaard met chaotische logistiek, zuurstofverspilling en een hoge werkdruk voor ziekenhuispersoneel. Oxypoint ontwikkelde daarom intelligente zuurstofflessen met bijbehorende monitoringssoftware. Via CrossCare kan dit nieuwe systeem in samenwerking met Belgische en Nederlandse belanghebbenden in de Living Labs worden getoetst. De tweede deelnemer aan deze derde ‘wave’ is mOSArt of Mobile Obstructive Sleep Apnea Remedy & Test. Door veroudering en overgewicht in Vlaanderen en Nederland wordt slaapapneu een steeds dringender probleem. De grensregio verliest jaarlijks zo’n €1,5 miljard aan kosten die geassocieerd worden met de onderdiagnose van de aandoening. mOSArt heeft daarom als doel een toestel te ontwikkelen, niet groter dan een muntstuk, dat op basis van signalen zoals hartslag snel en eenvoudig apneu kan vaststellen.

CrossCare onderzoekt per cohort de behoeften en verwachtingen van deelnemende bedrijven. Bedrijven die aan eerdere ‘waves’ hebben deelgenomen zijn positief over de mogelijkheden die de proeftuinen bieden. Ze hebben behoefte aan inzichten in de grensoverschrijdende markt, maar ook de thuismarkt. Het wegnemen van investeringsrisico door fondsenverstrekking blijft bovendien een cruciaal onderdeel van het project. De helft van de deelnemende bedrijven geeft aan dat het innovatietraject zeker niet zou kunnen worden uitgevoerd zonder subsidie. Daarnaast zijn de Vlaamse en Nederlandse markten afzonderlijk vaak te klein om investeringen terug te verdienen. Via CrossCare kunnen deelnemende bedrijven onderdeel worden van een internationaal netwerk dat bedrijven, zorgafnemers en -verleners aan elkaar verbindt. Zo geeft het toegang tot een grotere markt en genereert het sociaal kapitaal waarmee bedrijven antwoorden kunnen vinden buiten hun eigen, directe cirkel. De meerwaarde van CrossCare moge daarom duidelijk zijn. Met Europese fondsen verlaagt het project de drempel voor zorginnovatie. In onze demografisch veranderende regio is deze ontwikkeling meer dan welkom.

Nieuws over alle zorginnovaties binnen CrossCare kun je volgen via crosscare.eu.

One Reply to “Health care innovation in the age of ageing”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s