Gastblog Jonge Klimaatbeweging

Jonge Klimaatbeweging heeft hier een samenvatting van onderstaande blog gepubliceerd.

Europese jongeren slaan de handen ineen op weg naar een duurzame en solidaire samenleving. De maatschappelijke vraagstukken van vandaag zijn immers grensoverschrijdend.

Klimaatverandering is misschien wel het duidelijkste voorbeeld van een dreiging die door geen enkel land afzonderlijk gestild kan worden. En toch voelen veel Europese jongeren juist nu dat er om hen heen angstig teruggegrepen wordt naar oude idealen. De illusie dat een beschermende staat voor alle angsten een oplossing biedt wint opnieuw publieke steun. Veel jongeren willen daarom tegengas geven. Maar wanneer de wereld brandt, voel je je al gauw te nietig om als individu te gaan blussen. Het Europees Solidariteitskorps brengt daarom jongeren bij elkaar voor wie solidariteit niet stopt aan de grens. Er is binnen Europa genoeg om aan te werken: van wederopbouw na natuurrampen tot het bestuderen van biodiversiteit. Via het Solidariteitskorps kun je blijk geven van wederzijds begrip en tegelijkertijd een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Ik neem deel aan deze missie en roep alle andere Europese jongeren op om dit ook te doen.

Inhoudelijk doelt het Solidariteitskorps op meer dan klimaatproblematiek alleen. Desalniettemin geloof ik dat dit korps juist voor jongeren met een klimaatagenda een hoop kansen biedt. Klimaatverandering is bij uitstek een probleem dat vraagt om grensoverschrijdende solidariteit. Niet enkel omdat de oorzaak wereldwijd diep in onze samenlevingen is geworteld, maar ook omdat de impact op mensenlevens afhankelijk is van waar je op de wereld geboren wordt. Vaak zijn er in de regio’s waar droogte en overstromingen steeds vaker hun tol eisen weinig middelen voor klimaatresistente infrastructuur. Zelfs binnen Europa zal klimaatverandering op verschillende manieren onze levens gaan beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen van drinkwaterbronnen, het mislukken van oogsten, de steeds vaker voorkomende bosbranden of het steeds lastiger af te voeren regenwater in stedelijke gebieden. Om hier goed mee om te kunnen gaan is een continue kennisuitwisseling vereist tussen verschillende overheden, kennisinstellingen en bedrijven uit heel Europa. Via het Solidariteitskorps kunnen jongeren een netwerk opbouwen waar duurzaamheid aan ten grondslag ligt. Je kunt in 2017 niet meer van solidariteit spreken wanneer verschillende maatschappelijke groepen ongelijk betrokken zijn bij de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Gezien de impact van het klimaat op gezondheid, huisvesting, veiligheid en economie, kan de idee van een solidair Europa niet losgekoppeld worden van klimaatbeleid. Je actief inzetten voor een beter klimaat en voor klimaatresistentie is je inzetten voor een solidaire samenleving.

Daarnaast denk ik dat we als Europese jongeren veel meer zouden moeten erkennen dat we zelf onderdeel zijn van het probleem. Zeker, we kunnen ook onderdeel van de oplossing worden, maar hiervoor zullen flinke stappen moeten worden gezet. Hoewel ‘alle beetjes helpen,’ kunnen we onze verantwoordelijkheid niet afkopen met enkel duurzame zeep en vegaburgers. Om klimaatverandering aan te pakken is een radicale verandering van onze economie noodzakelijk. Dit vereist niet enkel verandering van consumptiegedrag, maar ook verduurzaming van politiek, onderwijs en bedrijfsvoering. Als jongeren delen we de verantwoordelijkheid om onze samenleving toekomstbestendig te maken. Het afschuiven van ongewenste maatschappelijke ontwikkelingen op andere generaties of andersdenkenden is zinloos. Jouw keuzes in de supermarkt, maar ook in het stemhokje, het onderwijs en bij het zoeken naar werk zijn relevant. Ook hier zie ik kansen binnen het Solidariteitskorps. Iedere deelnemer heeft zijn eigen opvattingen, overtuigingen en verwachtingen. Kruisbestuiving van deze ideeën en het maken van de juiste connecties kan leiden tot nieuwe inzichten en kansen. Hoe meer jongeren hun kennis en ambities rond het klimaat introduceren binnen het Solidariteitskorps, hoe breder de beoogde oplossingen uitgedragen kunnen worden. Hier komen nieuwe of toekomstige beleidsmakers, onderwijzers, verzorgers en investeerders bijeen om te leren van elkaar en een duurzaam netwerk op te bouwen. Als deze jongeren hun eigen rol in klimaatverandering erkennen, dan kunnen ze in de toekomst hun opgedane kennis en netwerk exploiteren om oplossingsgericht aan de slag te gaan.

Het Europees Solidariteitskorps is een jong platform en zal inhoudelijk meegroeien met de dromen en ambities van de deelnemers. Tegen de Nederlandse jongeren met hoop voor een beter klimaatbeleid zeg ik: meld je aan, kijk wat er mogelijk is en deel je verhaal in Europees verband.

Zelf werk ik in het kader van het Solidariteitskorps als vrijwilliger voor Interreg Vlaanderen – Nederland in Antwerpen. Dit is een secretariaat van de EU dat grensoverschrijdende projecten subsidieert rond de thema’s technologische innovatie, duurzame energie, natuurbeleid en arbeidsmobiliteit. Mijn doel is om zoveel mogelijk over deze projecten te leren en ook anderen te enthousiasmeren. Een maand na mijn eerste dag heb ik al bij ongelooflijk mooie projecten een kijkje in de keuken kunnen nemen.

Er gebeurt in de grensregio veel meer dan ik van tevoren had kunnen bedenken. Het Interreg programma kent bijvoorbeeld financiering toe aan een hoop projecten die toewerken naar een ‘biogebaseerde economie’. Hieronder valt ook het project Accelerate3, dat onderzoekt hoe de snelgroeiende 3D-printsector gebruik kan maken van biogebaseerde materialen als grondstoffen. Weer een ander project, Entomospeed, onderzoekt op welke manieren insecten gebruikt kunnen worden in levensmiddelen. Insecten zetten afvalstoffen om tot bijvoorbeeld vetten en proteïnen die voor mensen en andere dieren nuttig zijn. Deze projecten werken niet alleen op laboschaal, maar onderzoeken ook mogelijkheden voor opschaling. Het project Grenzeloos Biobased Onderwijs speelt hier dan weer op in, door te investeren in lessen en faciliteiten rond het thema ‘biogebaseerde economie’. Een ander beleidsthema waarin wordt geïnvesteerd is energiegebruik. Het project DEMI MORE investeert in de energie-efficiëntie van monumenten, zodat ook ons historisch erfgoed een toekomst heeft. Vaak is er heel wat synergie tussen de verschillende projecten. Bij PV Opmaat wordt onderzocht hoe zonnepanelen efficiënter en meer op maat geïntegreerd kunnen worden in woningen en gebouwen. De resultaten binnen dit project kunnen dan weer bij demonstraties van andere projecten ingezet worden. Zo is het gelukt om bij een monumentaal rangeerstation aan de Vlaams-Nederlandse grens zonnepanelen te installeren in een ornament. Hierdoor verrijken ze de omgeving eerder dan dat er sprake is van landschapsvervuiling. De kleine stappen die al deze projecten maken zullen uiteindelijk leiden tot innovaties die een hele markt kunnen transformeren.

Alle projecten binnen het Interreg programma zijn grensoverschrijdend. Dat houdt in dat er in deze regio zowel Nederlandse als Vlaamse partners betrokken zijn. Zo wordt ook weer kennisuitwisseling gestimuleerd en raken mensen aan weerszijden van de grens verbonden door een gemeenschappelijke missie. In de Vlaams–Nederlandse regio is het halen van de Europese klimaatdoelen voor 2020 onderdeel van deze missie. De ondernemers en onderzoekers die ik tot nu toe gesproken heb barsten van de energie. Het is prachtig om te zien hoe de oplossingsgerichte geest van de Europeaan grenzen kan overstijgen. Interreg Vlaanderen-Nederland is slechts een programma uit de tientallen grensoverschrijdende programma’s in Europa. Duizenden mensen en organisaties zijn aangesloten bij projecten waarbinnen elke dag aan een betere toekomst wordt gewerkt. Het netwerk dat zij samen vormen doet mij denken aan het Internationale Comité voor Intellectuele Samenwerking dat na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht in de hoopvolle, internationale sfeer die toen nog heerste onder de wereldelite. Wat zouden wetenschappers als Einstein en Curie, die lid waren van dit comité, denken van de totale hoeveelheid kennis die gegenereerd en uitgewisseld wordt binnen alle Interreg programma’s? Zij droomden immers van een toekomst waarin door grensoverschrijdende samenkomst van kunst en wetenschap wereldproblemen voorkomen zouden worden.

Vandaag hebben we als mensheid de kans om de dromen van deze dappere internationale geesten te doen voortleven. Klimaatverandering is onze grootste uitdaging ooit. We kunnen ervoor kiezen om opnieuw muren te bouwen. Uit angst, uit boosheid of uit egoïsme. Maar wat kunnen muren beginnen tegen orkanen, stijgende zeespiegels, bosbranden, migratiestromen en voedselschaarste? Om met klimaatverandering om te kunnen gaan zijn we afhankelijk van zowel technologische als sociale innovatie. De hele boel moet op de schop. Toekomstige generaties zullen op een radicaal andere wijze aan hun noden moeten komen dan wij. Dat lukt alleen als wij vandaag de juiste aanzet geven. Voor Interreg Vlaanderen-Nederland is dit elke dag de missie. Via het Europees Solidariteitskorps hebben alle jonge Europeanen de kans om deel te nemen aan vergelijkbare programma’s.

De toekomst van Europa ligt in al onze handen. Zoek daarom actief het debat op, bijvoorbeeld op de Jonge Klimaattop of in het Solidariteitskorps. Verdedig elke dag en naar iedereen het grensoverschrijdende gedachtegoed. Benoem klimaatbeleid als fundamenteel element van een solidaire samenleving. En ontdek wat je samen met anderen kunt bereiken.

One Reply to “Gastblog Jonge Klimaatbeweging”

 1. Mooi stuk. Knap dat je dat nu hebt kunnen schrijven. Complimenten!

  Van: robbert in ‘de grensregio’
  Beantwoorden – Aan: robbert in ‘de grensregio’
  Datum: maandag 30 oktober 2017 om 18:02
  Aan: “info@arievantilborg.nl”
  Onderwerp: [New post] Gastblog Jonge Klimaatbeweging

  robbertvantilborg posted: “Jonge Klimaatbeweging heeft hier een samenvatting van onderstaande blog gepubliceerd. Europese jongeren slaan de handen ineen op weg naar een duurzame en solidaire samenleving. De maatschappelijke vraagstukken van vandaag zijn immers grensoverschrijdend.”

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s